دیپلوم و تصدیق زبان انگلیسی (DEL) و (CEL)

دورۀ دیپلوم در زبان انگلیسی (Diploma in English Language) به منظور ارتقای توانمندی محصلین در زبان انگلیسی است. افزایش روابط میان کشورها و نیاز به داشتن مهارت کافی برای ارتباط با سایر مردم جهان از نظر اقتصادی، علمی، سیاسی و فرهنگی، ضرورت توجه به زبان انگلیسی به عنوان یکی از زبان‌های بین‌المللی را افزایش داده است. کسانی که برای این دوره انتخاب می‌شوند ضمن تکمیل معلومات قبلی خود راجع به جنبه‌های مختلف زبان انگلیسی، به مهارت‌های نوشتاری، گفتاری و شنیداری در زبان انگلیسی دست می‌یابند.

دورۀ سرتفیکیت در زبان انگلیسی (Certificate in English Language) یک دورۀ کوتاه‌مدت معلوماتی است که به منظور آماده‌ساختن افراد برای آموختن زبان انگلیسی به سطح بالای آن طراحی شده است.

مؤسسۀ تحصیلات عالی افغانستان در آموزش و تربیت تصمیم‌گیران، سیاستگزاران و کار آفرینان متخصص و متعهد در کشور از طریق تدریس، تحقیق و عرضۀ خدمات نقش فعال و تأثیرگذاری دارد.